Svømmebasseng, Vannbehandling – Drift & Vedlikehold

Vannkjemi samt bassengsalt skal tilføres utblandet i en bøtte med vann og spres rundt i bassenget mens sirkulasjonen går.
Doseringene er ment å være retningsgivende og kan variere.
Vannet testes med strips, tablettester, digital tester og copper test kit

For mer informasjon, se også våre hjemmesider under Brosjyrer

Oppstart, lengre fravær

 1. pH skal være 7,2-7,6ppm (eClear Klorfritt vannbehandlingssystem 6,8-7,2ppm)
  For lav pH medfører agressivt vann, som bla er skadelig for bassengutstyr og liner, øyeirritasjon. For høy pH, medfører bla. dårligere virkning på klor, hudirritasjon, uklart vann, kalkfellingpH+ 15gr pr m3 hever pH med 0,2ppm
  pH- 15gr pr m3 reduserer pH med 0,2ppm
  se pakningsinstruks
 2. Vannet sjokkbehandles med 70G/% klorgranulat, normalt 15gr pr m3 vann, følg pakningsinstruks
 3. Deretter måles Total Alkalinitet TA, verdiene skal normalt være 80-120ppm, (eClear 60-80ppm) for å heve 10ppm pr m3, tilfør 15gr TA+, følg pakningsinstruks
 4. Sjekk vannets hardhet, normal verdi 200-400ppm, (eClear 300-400ppm) For å heve hardheten med 10ppm tilføres Kalsium opp CA+, 15gr pr m3, følg pakningsinstruks

eClear Klorfritt vannbehandlingssystem skal ha en hardhet på min 300ppm

Klorbasseng/Saltvannsklorinator, Total klor 1-3ppm
Total Klor er summen av Fritt Klor og Bundet Klor, Fritt Klor med normalverdier
06-1,9.  Fritt Klor er det som gir god desinfeksjon mens Bundet Klor 0,0-0,5 dannes i forbindelse med at klor reagerer med visse forurensinger som gjør at det oppstår kloraminer som gir den ubehagelige klorlukten. Om verdien på Bundet Klor er for høy skal det sjokklores for å oksidere bort kloraminer og frigjøre Bundet Klor

eClear Klorfritt, rengjør kamrene ihht. Instruks, bytt UV-pæreSe eClear manual side 21 for water balance

Vedlikehold min. Ukentlig

 1. Sjekk, skimmer, forfilter sirkulasjonspumpe. Sandfilter Backwashes/vaskes om nødvendig:
  Ca 3 min Backwash og 20 sek Rinse. NB! Sirkulasjonspumpe SKAL alltid slås av når stilling på seksveisventil eller stengeventiler/kraner endres.
 2. pH sjekkes, minimum en gang
  • pH dosator, sjekk display og etterfyll om nødvendig kanne
 3. Klorbasseng, klorverdiene sjekkes
  Fritt Klor 1-3ppm
  Bundet Klor 0,0-0,5ppm
  Total Klor 1-3ppm
   • Klorgranulat; tilføres daglig, 1-2gr pr m3, følg pakningsinstruks.
   • Langsomtoppløsende 90/200gr klortabletter eller 200gr multifunksjonstabletter kan brukes i en flyter eller i en dosator montert på kretsløpet  etter oppvarming.
   • Klordosator, sjekk, om nødvendig tilfør flytende klor
   • Saltvannsklorinator, sjekk, om nødvendig tilfør salt
  • eClear Klorfritt, kontroller verdiene og juster om nødvendig
   • pH 6,8-7,2
   • Vannets Hardhet 300-400ppm
   • Kobber maks 0,5ppm


Lykke til med oppstart og drift av deres basseng.

Kontakt oss gjerne ved behov for vannkjemikalier eller ved behov av service.

Når e-Clear systemet er installert

 1. pH skal være 6,8 – 7,0ppm for å kunne holde vannet rent og klart. pH kan være nødvendig å juster så ofte som hver andre dag eller så sjelden som en gang i uken. Dette er forskjellig fra basseng til basseng, påvirkes av sollys, løv, nedbør, varme, antall badende. pH på 7,3ppm kan føre til uklart vann.
 2. kobberverdi skal ikke være over 0,5 ppm
 3. vannets hardhet CA skal være mimimum 250ppm for at systemet kan fungere
 4. Systemet skal være AVSLÅTT når vannet sjokkes
 5. Testsett og vannbehandlingsmidler kan bestilles i vår NETTBUTIKK
 6. DET FORUTSETTES AT INSTALLASJON OG BRUKERMANUAL ER LEST GRUNDIG

Betjeningspanel – Oppstartsprosedyre ”Slå kun på systemet når sirkulasjonspumpen går”

 1. Slå på oksygenbryter på siden av boksen
 2. Juster oksygendoseringen til displayet viser 2Amps. (blå skrift)
 3. Slå på ioniseringsbryter på siden av boksen
 4. Still ioniseringsprogrammet til 100%
 5. Juster ioniseringsdoseringen til displayet viser 400mA (rød skrift)

Men først, balanser vannet

 1. Når sirkulasjonspumpen er i gang og eClear systemet er slått av, juster Kalsium+ CA+ til 250-350ppm ved å bruke kalsium flak (se pakningsinstruks). Rundt 150gr kalsiumflak pr 10m3 vann øker kalsiumverdi på 10ppm.
 2. Juster pH verdien til mellom 6.8-7.2 ved å bruke pH+/-. Vannet er mest stabilt og kobber ioniseringen er mest effektivt ved en pH verdi på 6,8. Prøv å ligge på denne verdien. Ikke la pH verdien stige til høyere enn 7,2 da effekten av kobber ionene reduseres og kan muligens medføre flekker i bassenget.

Advarsel: For høy pH verdi vil skade elektrodene og forårsake oppbygging på elektrodene som gjør det umulig å utføre vannbehandlingsprosessen.

 1. Slå på eClear systemet og pass på at alle bryterne er på og står på 100%. Displayet skal vise en blå oksygenmåler på mellom 1.50-2.00 og en rød ioniseringsavlesing på mellom 250-350. Hvis det er lavere, sjekk kalsiumet eller koblingene.
 2. Når det er slått på, kan det ta en eller to uker til kobberverdien øker til det nødvendige og effektive nivået på 0.5ppm. For å fremskynde prosessen, anbefaler vi å bruke bassengpumpen og e-Clear hele døgnet. I løpet av denne tiden er det kanskje nødvendig å sjokke vannet ved å drepe alger og opprettholde vannkvaliteten. Bruk Sjokklor.
 3. Fosfater er mat for alger. De blir tilført via for eksempel regnvann, gress, løv eller landbruksprodukter. Fosfater bør ligge på 0. Bruk fosfat fjerner.
 4. Test kobber nivået en gang i uken med et kobber test kit og juster ved å slå på ioniseringen når nødvendig for å opprettholde et nivå på 0.5ppm.
 5. Alkaliteten bør ligge på rundt 60-80ppm for best resultat med eClear systemet og for å opprettholde en stabil pH verdi. Man kan regulere alkaliteten med litt TA+. Maks 1kg per dag. Husk at TA+ vil øke pH verdien.
 6. Når kobber nivået når 0.5ppm, så er det patenterte eClear systemet i full funksjon. Ha sirkulasjonspumpen i gang i anbefalte timer (mellom 6-8 timer for en gjennomsnittlig størrelse basseng <50 000). Du skal ikke trenge å tilføre noe annet enn pH+/- for å justere pH verdien.
 7. Ukentlig oppfølging basisjekk Backwash/Rinse, pH, kobber og utfør normal basseng vedlikehold.

Nyt bading i trygt, rent og naturlig vann!